|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL II
JUNTA DIRECTIVA


 
 


Article 49é – President i vicepresident

1) El president representa institucionalment la Filà.

2) Són competències i deures d’este càrrec presidir la Filà i impulsar-ne l’actuació dels òrgans, exercint les funcions que establixen els presents Estatuts, amb l’objectiu que la Filà complisca les seues finalitats.

3) El vicepresident realitzarà les funcions del president quan este no les puga complir per malaltia o absència, o per estar vacant el càrrec de president. També portarà a terme totes aquelles funcions que li encomane expressament el president.