|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL V
ORGANITZACIÓ FESTERA

CAPÍTOL V
ESQUADRA OFICIAL


 
 


Article 69é – Funcions i deures

1) Són funcions i deures dels components de l’esquadra oficial:

a) Assistir, amb el vestit oficial complet, l’arma i guants blancs, a tots els actes festers en els quals haja de participar la referida esquadra. En estos actes, l’esquadra oficial desfilarà davant la banda de música de la Filà.

L’esquadra oficial infantil desfilarà davant l’esquadra oficial. Si ho desitjaren, els components de l’esquadra de veterans de la Filà desfilaran davant de l’esquadra oficial infantil.

b) Abans de cada acte fester, arreplegar la bandera i el capità de casa d’este, i acompanyar-lo fins a l’inici de l’acte. Si no hi haguera capità, acompanyaran la bandera des del Maset.

A la conclusió de cada acte, l’esquadra oficial acompanyarà el capità i la bandera fins al Maset.

2) Correspon al cap de l’esquadra oficial, i al cap de l’esquadra oficial infantil, vetlar per la correcció dels components de la seua esquadra.