|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL III
DRETS I OBLIGACIONS DELS ASSOCIATS FESTERS


 
 


Article 15é – Deures dels associats festers

1) Són deures de l’associat fester:

a) Respectar la devoció de sant Jordi.

b) Prestar la col·laboració necessària per al bon funcionament de la Filà.

c) Complir les normes estatutàries i els acords adoptats vàlidament per l’Assemblea General o per la Junta Directiva.

d) Participar amb correcció i decòrum en els actes de Festes, observant les instruccions impartides per la Junta Directiva, per la Comissió de Festes de Sant Jordi o per la Confraria de Sant Jordi.

e) Contribuir puntualment a les necessitats econòmiques de la Filà i al sosteniment de les seues despeses, segons el que es disposa en l’article 16.

f) Acceptar i exercir diligentment els càrrecs directius per als quals siga elegit. Només per causa justificada podrà l’associat fester rebutjar l’acceptació o renunciar al càrrec, i estarà obligat a comunicar-ho sense demora a l’Assemblea General.

g) Respectar i conservar el patrimoni de la Filà.

h) Comunicar a la Junta Directiva la seua baixa voluntària en la Filà almenys amb tres mesos d’antelació a les Festes de Sant Jordi o de la Relíquia pròximes.