|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL


 
 


Article 36é – Mesa de l’Assemblea General

El president i el secretari de la reunió de l’Assemblea General seran els que ho siguen de la Junta Directiva o aquells que facen les seues funcions. En cas contrari, ho seran aquells que a l’inici de la reunió designen els associats concurrents.