|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL V
ORGANITZACIÓ FESTERA

CAPÍTOL III
SERGENT


 
 


Article 64é – Atribucions i deures del sergent

1) El sergent ajuda la banderera per a descansar-la de portar la bandera. Per això la dignitat del seu càrrec.

2) El sergent estarà exempt del pagament de les quotes ordinàries de Festes i les de la Relíquia. La Filà remunerarà al sergent els servicis que preste durant els actes festers.

3) La Filà proporcionarà al sergent un vestit de marroc. El sergent respon de mantindre’l en perfecte estat de neteja i conservació.

4) El sergent es comportarà d’acord a la dignitat del seu càrrec. El sergent haurà de custodiar la bandera. El sergent complirà les instruccions del president de la Junta Directiva o del directiu que este designe a tal efecte. En l’ordre fester, el sergent atendrà, així mateix, les ordres del capità. El sergent respon personalment de les sancions que pogueren imposar-se-li.

5) El sergent haurà de conéixer amb tot detall els horaris i els itineraris dels actes festers. Acudirà a estos actes amb antelació suficient, juntament amb la banda de música i arreplegarà el capità en sa casa per a acompanyar-lo fins al punt d’inici de l’acte. En finalitzar cada acte, el sergent acompanyarà amb la banda de música el capità fins al Maset. Cas que la Filà no tinga capità, el sergent portarà la bandera des del Maset fins el lloc d’inici dels actes festers, i una volta conclosos estos portarà la bandera al Maset, sempre acompanyat per la banda de música.