|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL IV
RÈGIM SANCIONADOR


 
 


Article 17é – Procediment sancionador

1) En el cas que un associat fester incomplira algun dels deures referits en els dos articles anteriors, serà apercebut d’això per la Junta Directiva, amb la finalitat que realitze les al·legacions pertinents en el termini de quinze dies comptats a partir del que rebera la notificació corresponent.

2) En la reunió següent de l’Assemblea General, la Junta Directiva donarà compte de l’expedient incoat a l’associat fester i proposarà, al seu cas, la sanció corresponent. L’associat fester afectat per la proposta de sanció podrà al·legar en defensa seua tot allò que crega convenient. L’Assemblea General decidirà en votació secreta la sanció que, al seu cas, haja d’imposar-se a l’associat fester.