|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

DISPOSICIONS ADDICIONALS


 
 


Segona. Llengües dels Estatuts

1) Els presents Estatuts, redactats en un únic exemplar en valencià i castellà, queden depositats en els arxius de la Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, a Alacant, i en la Secretaria de la Filà.

2) Ambdós textos, redactats en una i altra llengua, fan igualment fe.