|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL


 
 


Article 38é – Dret de vot

1) Tot associat fester disposa d’un vot en l’Assemblea General.

2) El dret de vot pot exercir-se també per correspondència o per qualsevol altre mitjà que en garantisca l’autenticitat. En eixos casos, el vot haurà d’emetre’s de forma que se n’acredite la recepció per la Junta Directiva abans de la data fixada per a la reunió de l’Assemblea General.

3) L’associat fester no pot exercir el dret de vot en l’adopció d’acords sobre aquells assumptes en els quals es trobe en una situació de conflicte d’interessos amb la Filà.