|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL


 
 


Article 28é – Iniciativa per a convocar l’Assemblea General

1) L’Assemblea General serà convocada per la Junta Directiva i, en el seu cas, pels liquidadors.

2) Amb caràcter ordinari, la Junta Directiva convocarà l’Assemblea General:

a) a març, principalment per a donar comptes de la situació econòmica de la Filà, tractar assumptes de la Festa i fixar la quota ordinària per a cobrir despeses, d’acord amb el pressupost presentat;

b) a primers d’abril, per a organitzar l’ordre d’esquadres en l’entraeta i els diversos actes que s’hagen de realitzar en les Festes.

c) a maig, per a donar comptes del resultat de les Festes i de la situació econòmica de la Filà;.

d) a juliol, per a organitzar les Festes de la Relíquia i fixar la quota ordinària amb la qual s’han de cobrir les despeses, segons pressupost presentat;

e) a octubre, per a donar comptes de les Festes de la Relíquia i de la situació econòmica de la Filà, com també, al seu cas, per a renovar la Junta Directiva.

3) La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho considere necessari o convenient i, en tot cas, haurà de fer-ho quan ho sol·licite la quarta part dels associats festers, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar en l’Assemblea General. En este cas, l’Assemblea General haurà de ser convocada per a que tinga lloc dins dels quinze dies següents a la data en la qual la Junta Directiva haguera tingut coneixement de la sol·licitud, i s’han d’incloure necessàriament en l’ordre del dia els assumptes que hagueren estat objecte de la sol·licitud.

4) Si l’Assemblea General no és convocada en els terminis previstos en este article, pot convocar-la el jutge de primera instància del domicili social, a sol·licitud de la quarta part dels associats festers i prèvia audiència de la Junta Directiva. En este cas, les despeses de la convocatòria seran a càrrec de la Filà.