|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL V
ORGANITZACIÓ FESTERA

CAPÍTOL II
CAPITÀ I BANDERERA


 
 


Article 62é – Requisits per a ser capità

1) Tot associat fester té dret a ser capità de la Filà.

2) També pot ser capità qualsevol persona aliena a la Filà que senta com a pròpies les finalitats de la Filà. En este cas, tindrà dret a assistir i participar en les reunions de l’Assemblea General que es duguen a terme al llarg de l’any del seu mandat com a capità.

3) El qui desitge ostentar el càrrec de capità, haurà de comunicar-ho al president de la Junta Directiva, el qual per la seua banda ho farà saber a l’Assemblea General en la següent reunió d’esta. Les reserves per a la capitania poden fer-se amb una antelació màxima de tres anys. La preferència es determinarà per la prioritat de la comunicació al president. Cas que estigueren cobertes totes les reserves per a la capitania durant el trienni següent, cal sol·licitar, amb els mateixos requisits establits en este apartat, una reserva per al cas que es produïsca alguna vacant.

4) En el supòsit que algun any la Filà no tinguera capità, el president de la Junta Directiva, o la persona en la qual este delegue, representarà a la Filà en els actes festers. En este cas, la Filà correrà amb les despeses de la capitania.