|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL


 
 


Article 39é – Forma de deliberar: funcions del president de la reunió

Correspon al president de la reunió de l’Assemblea General:

a) Indicar l’ordre en què s’han de discutir els assumptes per als quals hi haja quòrum suficient.

b) Resoldre els dubtes que es susciten en relació amb l’ordre del dia.

c) Sotmetre la consideració dels assumptes sobre els quals l’Assemblea General puga deliberar i decidir.

d) Dirigir les deliberacions i, a tal efecte, establir el torn de les diverses intervencions, concedir o denegar l’ús de la paraula, limitar en qualsevol moment la durada màxima de cada intervenció, posar fi als debats quan crega suficientment discutit cada assumpte, i fer guardar l’ordre general de la sessió.

e) Donar curs a les propostes legitimades de prorrogar la sessió.

f) Suspendre la sessió, si les circumstàncies així ho aconsellaren.