|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC


 
 


Article 54é – Patrimoni fundacional i recursos econòmics.

1) El patrimoni fundacional es fixa en dèsset milions cinc-centes mil pessetes (17.500.000 pta.) és a dir, en cent cinc mil cent setanta-set euros amb onze cèntims (105.177,11 euros).

2) Els recursos econòmics de la Filà per al desenvolupament de les seues finalitats consistixen en:

a) Les quotes que abonaran els associats festers i l’import de les quals haurà de ser aprovat per l’Assemblea General.

b) Les subvencions que li concedisca l’Ajuntament de Banyeres de Mariola o altres organismes o entitats.

c) Els beneficis que puga obtindre de la utilització particular del Maset.

d) Llegats, donatius i herències.

e) Qualsevol altre lícit.