|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL II
JUNTA DIRECTIVA


 
 


Article 48é – Càrrecs de la Junta Directiva

La Junta Directiva està integrada pel president, el vicepresident, el secretari, el vicesecretari, el tresorer i els vocals.