|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL


 
 


Article 27é – Competències de l’Assemblea General

És competència de l’Assemblea General deliberar i acordar sobre els assumptes següents:

a) Organitzar i regular la participació de la Filà en la Festa i col·laborar en la seua organització, si així ho demana la Junta Directiva.

b) Nomenar i separar els membres de la Junta Directiva i, al seu cas, els liquidadors, censurar-ne la gestió i exercitar l’acció social de responsabilitat contra qualsevulga d’ells.

c) Impartir instruccions a la Junta Directiva o sotmetre a autorització l’adopció per este òrgan de decisions o acords sobre determinats assumptes de gestió.

d) Modificar els estatuts.

e) Decidir l’adquisició per qualsevol títol de tot tipus de béns.

f) Acordar l’alienació de qualsevol dels béns de la Filà o la constitució de qualsevol gravamen sobre els mateixos.

g) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, fixar la forma i l’import de les quotes ordinàries de Festes i de la Relíquia, com de totes les contribucions que siguen necessàries per al sosteniment de les despeses de la Filà, i actualitzar l’import de la quota de maset.

h) Admetre nous associats, nomenar associats honoraris i conéixer les baixes voluntàries o per defunció dels associats.

i) Sancionar els associats, d’acord amb les regles previstes en els articles 17 i 18.

j) Concedir honors.

k) Acordar la dissolució de la Filà.

l) Decidir sobre qualsevol altre assumpte que no estiga atribuït a cap altre òrgan de la Filà.