|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL


 
 


Article 40é – Forma d’adopció d’acords

1) Una volta que el president de la reunió considere que un assumpte ha estat suficientment debatut, en sotmetrà a votació les propostes d’acords relatius, i indicarà l’ordre pel qual s’han de decidir.

2) Com a regla general, cadascun dels assumptes tractats de l’ordre del dia serà objecte de votació separada.

3) No obstant això, el president de la reunió podrà resoldre que les propostes d’acords relatives a diversos punts de l’ordre del dia siguen sotmeses a una votació conjunta. En este cas, el resultat de la votació s’entendrà referit per a totes i cadascuna de les propostes, sempre que en el moment de resoldre’s esta votació conjunta cap dels assistents manifestara la seua voluntat de modificar el sentit del seu vot en relació amb alguna proposta concreta. Si hi haguera alguna modificació particular de vot, es reflectirà en computar el resultat de la votació corresponent a cada proposta.

4) Llevat del cas en el qual l’Assembla General haja de decidir la imposició d’alguna sanció a l’associat fester, el president de la Junta resoldrà la manera, nominal o secreta, en la qual s’haja de procedir a la votació. El president determinarà, així mateix, el procediment per al desenvolupament i el còmput de la votació i podrà designar un o més escrutadors que l’auxilien.

5) Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria dels vots vàlidament emesos.

6) Per excepció al disposat en l’apartat anterior, la modificació dels estatuts, l’expulsió d’algun associat fester, la dissolució de la Filà, la transmissió total o parcial del maset o el seu recinte i la constitució de qualsevol gravamen sobre estos, necessitaran el vot favorable almenys de les tres quartes parts dels vots vàlidament emesos.

7) En el còmput de la votació no es tindran en compte els vots en blanc. En cas d’empat, el president té vot de qualitat.

8) Realitzat l’escrutini de les votacions, el president de la Junta en proclamarà el resultat i, en funció d’este, declararà que l’acord ha estat vàlidament adoptat o que la proposta ha estat rebutjada.